Przygotowania kościoła do prac wzmocnienia podłoża pod fundamentami
2019 sierpień-wrzesień

Przed pracami wzmocnienia podłoża pod fundamentami od wewnątrz, trzeba było przygotować do tego wnętrze kościoła. Rozebrane zostały wszystkie boczne ołtarze w nawie głównej i w kaplicy św. Antoniego. Rozebrane i wyniesione zostały wszystkie ławki. Wszystkie duże elementy, jak stalle, konfesjonały zostały przemieszczone na środek kościoła, by móc wykonać badania archeologiczne wzdłuż wszystkich ścian wewnętrznych prezbiterium i nawy głównej. Badania archeologiczne w prezbiterium wykonał
dr Arkadiusz Koperkiewicz, natomiast w nawie głównej dr Jacek Wysocki wraz
z doktorantami z Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

W trakcie badań archeologicznych, odnaleziono wiele pochówków, które najczęściej złożone były wzdłuż ścian kościoła. Niektóre z nich wydobyto i zostaną one złożone w krypcie pod kaplicą św. Antoniego, bądź w krypcie w prezbiterium.

Po przeprowadzeniu badań archeologicznych, wykopy badawcze zostały zasypane. Przy tych pracach pomagało wielu parafian. Następnie przygotowana została specjalna platforma z płyt i łat z podsypką żwirową wzdłuż ścian kościoła, by mogła na niej przemieszczać się wiertnica do tworzenia kolumn betonowych pod fundamentami kościoła. Zabezpieczono również ściany wewnętrzne kościoła do wysokości ok 2 metrów.