Kancelaria czynna:
wtorek: 9:00 – 10:00 i 16:00 – 17:00
piątek: 9:00 – 10:00 i 16:00 – 17:00
W pierwszy piątek miesiąca kancelaria nieczynna.

Sakrament chrztu świętego

 „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”

Mt 28, 19-20

Chrzest dziecka zgłaszają osobiście rodzice dziecka w kancelarii parafialnej przynajmniej
na miesiąc przed planowaną datą chrztu .

Zgłaszając chrzest dziecka rodzice przynoszą ze sobą następujące dokumenty:

* akt urodzenia dziecka z USC,

* świadectwo ślubu kościelnego rodziców (jeżeli ślub odbył się poza parafią),

* dowody osobiste,

 *dane o rodzicach chrzestnych: imiona, nazwiska, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, wyznanie,

* jeżeli miejsce zamieszkania jest poza naszą parafią konieczna jest zgoda swojego proboszcza na chrzest w naszej parafii.

Rodzic chrzestny zobowiązany jest towarzyszyć rodzicom w chrześcijańskim wychowaniu dziecka, pomagać, aby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki.

Chrzestnym może  być osoba która:

*ukończyła 16 lat,

*jest  ochrzczona i bierzmowana,

*jeżeli jest uczniem, to powinna aktualnie uczęszczać na katechizację,

*jest praktykującym katolikiem – uczestniczy regularnie we Mszy świętej niedzielnej i świątecznej, przystępuje do sakramentów świętych (spowiedź i Komunia święta) oraz prowadzi życie zgodne z wiarą,

Rodzice i rodzice chrzestni uczestniczą w nauce przed chrztem, która odbywa się w sobotę poprzedzającą niedzielę chrztu dziecka. Wówczas przynoszą ze sobą potwierdzenie odbytej spowiedzi. Rodzice chrzestni, jeśli są spoza naszej parafii dostarczają zaświadczenie ze swojej parafii, że są praktykującymi katolikami.

Sakrament małżeństwa

„Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.”

Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallottinum 1994, s. 379

 

Narzeczeni zgłaszają się w kancelarii parafialnej przynajmniej trzy miesiące przed terminem ślubu. Zasadą ogólnie przyjętą jest, że sakrament małżeństwa przyjmuje się w parafii narzeczonej, ewentualnie w parafii narzeczonego. Gdyby jednak zaistniały warunki wskazujące na potrzebę zawarcia tegoż sakramentu poza własną parafią, wówczas należy uzyskać licencję na ślub w innym kościele bądź dostarczyć delegację na udzielenie sakramentu małżeństwa w naszej parafii.

Narzeczeni zgłaszając się powinni posiadać następujące dokumenty:

* dowody osobiste,

* świadectwo chrztu świętego (nie starsze niż trzy miesiące) – jeżeli narzeczeni są ochrzczeni poza naszą parafią). Na świadectwie chrztu powinna być adnotacja o przyjęciu sakramentu bierzmowania (jeśli jej brak, należy uzyskać taką w parafii, w której przyjęto sakrament bierzmowania),

* świadectwo katechizacji w zakresie szkoły ponadpodstawowej,

* świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego,

* świadectwo ze spotkań w Poradni Życia Rodzinnego

*3 egzemplarze dokumentu z Urzędu Stanu Cywilnego do zawarcia małżeństwa konkordatowego (ważne tylko trzy miesiące od daty wydania),

Na podstawie powyższych dokumentów zostanie spisany protokół przedślubny oraz zostaną wygłoszone zapowiedzi. Po ich wygłoszeniu w parafii narzeczonego(nej) należy dostarczyć odpowiednie zaświadczenie.

Po spisaniu protokołu przedślubnego należy przystąpić dwukrotnie do sakramentu spowiedzi świętej. W dniu ślubu dostarcza się do zakrystii kartki świadczące o spowiedzi.

Uroczystość ślubną narzeczeni uzgadniają również z P. organistą.

Pogrzeb katolicki

Wieczny odpoczynek racz im dać. Panie,

a światłość wiekuista niechaj im świeci.

Niech odpoczywają w pokoju. Amen.

Termin i godzinę pogrzebu należy ustalić w kancelarii parafialnej.

Dokumenty potrzebne do chrześcijańskiego pogrzebu:

* akt zgonu (z Urzędu Stanu Cywilnego);

* jeżeli zmarły nie był z naszej parafii to zgoda na pogrzeb proboszcza parafii, na terenie której mieszkał,

* zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafia lub w szpitalu,

* pogrzeb należy ustalić również z P. organistą.

Śmierć bliskiej osoby to z pewnością trudny moment dla bliskich. Pogrzeb chrześcijański, to dla człowieka wierzącego zwieńczenie jego sakramentalnego życia. To, jak mówi Katechizm Kościoła Katolickiego „dopełnienie nowych narodzin rozpoczętych na chrzcie świętym (KKK 1682).

Najważniejszym i najlepszym darem dla osoby zmarłej jest modlitwa w jego intencji. Zachęcamy więc do pełnego uczestnictwa w liturgii pogrzebu, poprzez odpowiednie przygotowanie (Spowiedź Święta) i przyjęcie Komunii Świętej w intencji osoby zmarłej. Szczytem modlitwy chrześcijańskiej jest Najświętsza Eucharystia – zachęcamy również do kultywowania dobrego zwyczaju zamawiania Mszy Świętych za zmarłego np. miesiąc
po śmierci, w rocznicę śmierci, lub zamawianie tzw. Mszy Świętych Gregoriańskich.

Msze Święte Gregoriańskie wywodzą się od papieża Grzegorza Wielkiego i jego doświadczenia z czasu kiedy jeszcze nie piastował urzędu następcy św. Piotra. Jeden z mnichów o imieniu Justus zmarł. Znaleziono w jego rzeczach trzy złote monety, których posiadanie było zabronione przez regułę zakonu. Grzegorz, aby odkupić grzech Justusa, zlecił odprawienie trzydziestu Mszy Świętej, przez trzydzieści kolejnych dni. Po odprawieniu tych Mszy Świętych Justus ukazał się jednemu z mnichów i przekazał, że został odkupiony od wszelkich win i kar.

Pamiętajmy również o zamawianiu tzw. „wypominek”, które są systematyczną, codzienną  modlitwą w intencji zmarłego przez cały miesiąc listopad.